پاستا میگو

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

تای بیف

قیمت: ۴۸,۵۰۰ تومان

بیکن

قیمت: ۳۴,۵۰۰ تومان

سینه بوقلمون

قیمت: ۳۴,۵۰۰ تومان

چیکن ویتو

قیمت: ۳۱,۰۰۰ تومان

تای چیکن

قیمت: ۳۱,۰۰۰ تومان

میکس جوجه

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

چیکن رول

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

مرغ زوچینی

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

پروتئین پلاس

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

بیف رول

قیمت: ۴۸,۵۰۰ تومان

چیلی بیف

قیمت: ۳۶,۵۰۰ تومان

چاینیز بیف

قیمت: ۴۶,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

پاستا پستو

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان